Bronnen

De verschillende bronnen die u met Zeeuwen Gezocht kunt raadplegen zijn onderverdeeld in 42 brongroepen. U kunt in het zoekscherm in het zoekveld Bron een bron selecteren. Als u in alle bronnen wilt zoeken, dan moet u dit zoekveld leeg laten.


Let op: Een aantal bestanden uit het oude Zeeuwen Gezocht is nog niet toegevoegd aan de nieuwe website. Klik hier voor het overzicht.

Stand per 1 januari 2019: 8.571.895 persoonsvermeldingen

Bron

Betreft

Beeldmateriaal Personen die afgebeeld staan op foto's, prenten en tekeningen in de beeldbank van het Zeeuws Archief en die via Zeeuwen Gezocht zijn te vinden. Deels ook foto's uit de verzamelingen van het Genealogisch Centrum Zeeland
Begraafinschrijving Begraaf- en overlijdensregisters DTB (1574-1810) en begraaflijsten opgemaakt t.b.v. de inning van de collaterale successie 1651-1806
Bemanningslid schip Bemanningsleden van de schepen van de Admiraliteit en de Middelburgsche Commercie Compagnie 18de eeuw
Bidprentje Bidprentjes voor overledenen, 1824-2013
Collateraal subject De overledene over wiens erfenis door erfgenamen belasting moest worden betaald werd een collateraal subject genoemd, 1696-1806
Doopinschrijving Doopregisters DTB (1574-1810)
Echtscheidingsakte Echtscheidingsakten in de registers van huwelijksvoltrekkingen van de burgerlijke stand 1796/1811-1943
Emigrant Emigranten vanuit Zeeuwse gemeenten naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika (1826)1839-1920(1950)
Erkenningsakte Akten van erkenning van kinderen in de geboorteregisters van de burgerlijke stand t/m 1914
Faillissementsdossier Faillissementen behandeld door Zeeuwse rechtbanken 1815-1932
Familiewapen Afbeeldingen en/of beschrijvingen van familiewapens in diverse archieven en verzamelingen in het Zeeuws Archief
Functionaris Mensen die een functie hebben bekleed als bestuurder, ambtenaar
Geboorteakte Geboorteakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1918
Gedetineerde Gedetineerden in de Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
Huwelijksakte Huwelijksakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1943
Hypotheekschuldenaar Hypotheekbewaarder kantoren Goes en Zierikzee 1811-1838
Inwoner Inwoners per gemeente of regio 1796-1899
Kadastraal eigenaar Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 1832
Leerling Leerlingen van diverse onderwijsinstellingen, 18de t/m 20ste eeuw
Lidmaat Lidmatenregisters Walcherse kerkgenootschappen (1583-1810)
Militair Diverse bronnen over militairen 17de-19de eeuw
Octrooiverlening Registers van octrooien Staten van Zeeland 1582-1797
Overlijdensakte Overlijdensakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1968
Overlijdensbericht Overlijdensberichten uit kranten, 20ste eeuw
Overlijdensinschrijving Inschrijvingen van overlijden in diverse bronnen vóór 1811, zowel uit de administraties van de overheid als van de kerken
Patiënt Verpleegde personen in het gasthuis te Middelburg 1584-1909
Persoon in bevolkingsregister Bevolkingsregisters van een aantal (voormalige) gemeenten in Zeeland 1826-1937
Persoon in genealogie Familienamen waarvan genealogieën, kwartierstaten, parentelen en stamreeksen zijn opgenomen in diverse verzamelingen in het Zeeuws Archief of zijn gepubliceerd in genealogische publicaties en tijdschriften
Persoon in notariële akte Personen in notariële akten van transport van onroerende goederen op Walcheren 1812-1837
Persoon in Provinciaal Archief Personen die voorkomen in het archief (verbalen) van de Gouverneur van Zeeland 1814-1832 (letters A-H)
Persoon in taxatierapport Personen die hun onroerend goed in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben laten taxeren t.b.v. de brandverzekering 1828-1954
Persoon in vonnis Vonnissen in strafzaken in archieven van rechtbanken 1811-1838
Persoon in weeskamerarchief  Weesakten en boedelinventarissen uit enkele weeskamerarchieven, 17de en 18de eeuw
Persoon Memorie van Successie Memories van Successie 1795/1817-1927
Predikant Predikanten van de Nederduits Gereformeerde / Ned. Hervormde kerk
Rekestrant Indieners van rekesten bij de Arrondissementsrechtbank te Goes 1838-1877
Toerist Badgasten in Domburg 1883-1921
Transportbelasting Gewestelijke belasting op de transport van onroerend goed 1757-1805
Trouwgeld Gewestelijke belasting voor huwelijkskandidaten 1704-1706, 1763-1805
Trouwinschrijving Trouwregisters DTB (1574-1810)
Uittreksel overlijdensakte Uittreksels van overlijdensakten van elders overleden personen in de overlijdensregisters van de burgerlijke stand 1796/1811-1965
Vluchteling Namen van in de Zeeuwse archieven geregistreerde Belgische vluchtelingen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 naar Zeeland zijn gevlucht.
Werknemer Personeel Marinewerf Vlissingen 1815-1868 en Westkappelse dijkwerkers 1829-1870


Laatst bijgewerkt: 10 januari 2019