Nieuw-rechterlijke archieven 1811-1939

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300
 • Faillissementsdossiers Rechtbanken 1815-1939
  Als iemand niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen, kan aan de rechtbank gevraagd worden hem failliet te verklaren. Een dergelijk verzoek wordt gedaan in de vorm van een rekest. Zo’n rekest kan door de betrokkene zelf worden ingediend of door een of meer van zijn schuldeisers. Na onderzoek kan de rechtbank reageren met een vonnis, waarin wordt vastgesteld dat de betrokkene blijkbaar heeft opgehouden te betalen en dat hij daarom in staat van faillissement wordt verklaard. Tevens wordt dan een curator benoemd. Het is de taak van de curator om te bekijken welke lasten en baten de faillietverklaarde heeft, bij wie hij schulden heeft en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden vereffend. Is dit alles afgehandeld (wat soms jaren kan duren), dan komt aan het faillissement een einde.
 • Van alles wat er gebeurt nadat iemand failliet is verklaard worden stukken opgemaakt. Deze stukken vormen een faillissementsdossier. Zo ontstonden in de archieven van de Zeeuwse rechtbanken omvangrijke series faillissementsdossiers, geordend op datum waarop het faillissement werd uitgesproken. In Zeeuwen Gezocht zijn opgenomen de dossiers van personen waarover in de periode 1815-1932 door de Zeeuwse rechtbanken een faillissement is uitgesproken. De papieren versie van deze index is beschikbaar in de studiezaal, serie Nadere toegangen NADT 180. Deze index beslaat de periode 1815-1939 en bevat ook namen van rechtspersonen en bedrijven. De faillissementsdossiers hebben een openbaarheidbeperkende termijn van 75 jaar.
  Wat is er in een faillissementsdossier te vinden?
  De voornaamste stukken die wegens een faillissement werden opgemaakt en in het faillissementsdossier terecht kwamen zijn:

  - Rekesten waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht iemand failliet te verklaren.

  - Het vonnis waarbij de rechtbank vaststelt dat iemand heeft opgehouden te betalen en hij om die reden in staat van faillissement wordt verklaard. Bij dit vonnis worden ook de rechter-commissaris en een curator benoemd.

  - Proces-verbaal van de verificatievergadering. In deze vergadering wordt vastgesteld wie schuldeisers zijn en om welke bedragen het gaat. Dit proces-verbaal kan bevatten:
  - een lijst van erkende schuldvorderingen, met namen en bedragen.
  - een verslag over de stand van de boedel. Hieruit blijkt wat de betrokkene nog bezit en wat dat kan opbrengen.
  - een boedelbeschrijving.
  - een verslag van de curator over wat hij heeft aangetroffen. Hieruit is op te maken waaraan het faillissement is te wijten.

  -  Stukken over een eventueel akkoord. De schuldenaar doet de schuldeisers dan een voorstel tot gedeeltelijke betaling. Soms gaan ze  daarmee akkoord.

  - Slotuitdelingslijsten. Hierin staat precies hoeveel iedere schuldeiser had te vorderen en wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Deze lijsten kunnen ook namen van personeelsleden bevatten, die nog loon hadden te vorderen.
  De faillissementsdossiers maken deel uit van de archieven van de Zeeuwse rechtbanken. Vóór 1838 was de officiële naam hiervoor ‘Rechtbank van Eerste Aanleg’, vanaf 1838 ‘Arrondissementsrechtbank’. Tot oktober 1838 was in Middelburg ook een Rechtbank van Koophandel gevestigd.


 • Rekesten Arrondissementsrechtbank Goes 1838-1877
  Een bestand met 12.557 namen van personen die een rekest bij de Arrondissementsrechtbank te Goes indienden. Het werkgebied van deze rechtbank strekte zich uit over Noord- en Zuid-Beveland en Oost-Zeeuws-Vlaanderen. De rekesten werden als een civiele zaak door de rechtbank behandeld. Het betreffen voornamelijk pacht‑, huur‑, arbeids‑ en familiezaken, voogdijen, krankzinnigverklaringen en vennootschapszaken.

 • Strafvonnissen 1811-1838
 • Bestanden met 8.941 namen van personen die voor het Hof van Assisen of één van de Rechtbanken van Eerste Aanleg in Zeeland tussen augustus 1811 en 1 oktober 1838 in een strafproces terecht hebben gestaan. De index verwijst in eerste instantie naar het vonnis.

  In de archieven van het Hof van Assisen en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Middelburg zijn naast de vonnissen ook de bijlagen of processtukken bij de strafzaak bewaard gebleven. De bestanden van deze twee rechtbanken zijn aangevuld met gegevens over woonplaats, beroep, aanklacht (alleen bij het Hof van Assisen), en gegevens over de bijlagen bij het dossier. Zaken in appèl betreffen hoger beroep tegen een vonnis van een lagere rechtbank, in dit geval de vrederechter.

  Kopieën van de bijlagen bij een vonnis moet u afzonderlijk bestellen. Hiervoor wordt een ander tarief in rekening gebracht.

  [laatst bijgewerkt: 25 oktober 2011]

  zgboekAchtergrond informatie over deze bronnen vonnisarrrechtbank